Každý návštevník lyžiarskeho strediska je povinný oboznámiť sa s týmito tarifnými podmienkami a tiež so zásadami správania sa na lyžiarskych vlekoch a tratiach pre zaistenie bezpečnosti ich prevádzky, ktoré sú na informačných tabuliach pri pokladni a pri mieste nástupu a po trati LDZ.

Zakúpením lístka na LDZ lyžiar potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a je povinný sa podľa nich riadiť. Kúpou lyžiarskeho lístka sa kupujúci zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné a prepravné podmienky. Návštevníci a majitelia Skipasov sa pohybujú po stredisku na vlastnú zodpovednosť, sú povinní riadiť sa a poslúchnuť pokyny zamestnancov strediska a dodržiavať zásady bieleho kódexu. Preprava detí do 6 rokov je povolená len v sprievode dospelej osoby.

V cene permanentiek je zahrnuté aj krytie nákladov spojených s poskytnutím prvej pomoci. Prípadné úrazy hláste obsluhe vlekov. Ak plánujete svoje športové vyžitie len na otvorených zjazdových tratiach, nepotrebujete pre svoju lyžovačku uzatvárať žiadne ďalšie poistenie.

Lyžiarske stredisko SKI CIGEĽ – Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje prvú pomoc pri úrazoch na lyžiarskej trati a potrebnú prepravu zraneným osobám odborne spôsobilou osobou do miesta, kde sa im poskytne odborná lekárska pomoc, alebo k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia.
V cene lístka nie je zahrnuté dodatočné poistenie.

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarskeho stredisku preukázať sa platným lyžiarskym lístkom a platným preukazom totožnosti. Pokiaľ obsluha zistí, že klient jazdí na neplatný alebo na neoprávnene zľavnený lístok, tento mu lístok zablokovaný  bez nároku vrátenia cestovného

V prípade zneužitia zľavneného lístka si prevádzkovateľ VYHRADZUJE PRÁVO NA ODOBRATIE PRÍPADNE ZABLOKOVBANIE LÍSTKA BEZ NÁROKU NA ODŠKODNENIE!

Náhrady za zakúpené jazdné
Náhradu za zakúpený lístok prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska a dopravných zariadení neposkytuje, pokiaľ bola znemožnená prevádzka LDZ okolnosťami, ktoré nezapríčinil prevádzkovateľ lyžiarskych dopravných zariadení.
Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.
Za stratu lyžiarskeho lístka prevádzkovateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu náhradu.

Prevádzková doba

je uvedená na webovej stránke www.skicigel.sk

Pondelok – piatok   17,30 – 20,30 hod.

Sobota – nedeľa       9,00 – 16,00      17,30 – 20,30 hod.

Prevádzkovateľ:
Ciglianska stavebná spoločnosť, s.r.o., sídlo: Cigeľ 192, 971 01  Prievidza, prevádzka:  Cigeľ
IČO:   36339130   DIČ:  2021890343  IČ DPH:   SK2021890343
zapísaný v OR OS Trenčín v odd. Sro Vložka číslo:  15047/R-Zbl, PhDr. Štefan Mjartan – konateľ